วันที่

12 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00

สถานที่

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (Office of Atoms for Peace)

เกี่ยวกับ

* ลงทะเบียนเฉพาะผู้มีความประสงค์เข้าร่วมการสอบ

ตั้งแต่วันนี้ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

รายละเอียดการสอบ ตำแหน่งนักกฎหมาย

วันที่สอบ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐ ชั้น ๒

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 

เนื้อหา/หัวข้อการทดสอบ

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.    ทดสอบการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.    ทดสอบภาษาอังกฤษ
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.    ทดสอบความรู้เกี่ยวกับองค์การมหาชนและ/หรือ สทน.
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.    ทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง
    - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
    - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
    - พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕
    - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

DOWNLOAD คู่มือการลงทะเบียน  [คลิกที่นี่]

 

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม

ไม่พบไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

โปรดศึกษาเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการลงทะเบียน

ลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อยืนยันการลงทะเบียน  (สำหรับผู้ที่กรอกใบสมัครมาด้วยชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษในการลงทะเบียน)

กรอกชื่อ-นามสกุลของท่าน และคลิกที่ช่องถัดไป ระบบจะดึงข้อมูลเลขผู้สมัครมาให้ท่านโดยอัตโนมัติ

*** หากระบบไม่แสดงเลขผู้สมัคร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  โทร.02-401-9889 ต่อ 1129

 

 

ตรวจสอบสถานะ

ลิขสิทธิ์  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist

Develop by IGENCO Co., Ltd.

E-mail : i-regist@igenco.co.th